Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 2 – hirurške intervencije i teže bolesti

14.03.2019.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih)

za partiju 2 – hirurške intervencije i teže bolesti

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 66512100 – usluge osiguranja od nezgode

Ugovorena vrednost iznosi 427.680,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: 1.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 19. april 2018. godine

Datum zaključenja ugovora: 5. mart 2019. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: Generali osiguranje Srbija a.d.o. iz Beograda, ul. Vladimira Popovića broj 8.

Period važenja ugovora: Do 05. marta 2020. god.