Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, za opremu koja nije bila predmet centralizovane nabavke u 2018. god.) za partiju 10 – održavanje štampača tipa Canon

09.08.2019.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, za opremu koja nije bila predmet centralizovane nabavke u 2018. god.)

za partiju 10 – održavanje štampača tipa Canon

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, za opremu koja nije bila predmet centralizovane nabavke u 2018. god.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 50312000 – održavanje i popravka računarske opreme

Ugovorena vrednost iznosi 1.000.000,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: 1.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 11. jul 2019. godine

Datum zaključenja ugovora: 2. avgust 2019. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: Ugovor je zaključen sa grupom ponuđača: Aigo busoness system d.o.o. iz Beograda, ul. Kneginje Zorke broj 25-27 i Malex-city copy service d.o.o iz Beograda, ul. Mije Kovačevića broj 10

Period važenja ugovora: Do 02. avgusta 2020. god.