Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2017 (набавка тонера) за партију 5 – тонери за Lexmark уређаје

27.09.2017.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 8/2017 (набавка тонера)

за партију 5 – тонери за Lexmark уређаје

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: набавка рачунарског материјала – тонера

Ознака из општег речника набавки: 30125110 – тонери за ласерске и телефакс машине

Уговорена вредност износи 1.667.536,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 2.

Датум закључења оквирног споразума: 7. јул 2017. године

Датум закључења уговора: 28. август 2017. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са групом понуђача коју представља:  Serbian business system d.o.o. из Београда, ул. Београдска број 39.

Период важења уговора: До 31. децембра 2017. год.