Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj JN 2/2014 – Usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih (JN 2/2014)

27.02.2014.

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12), Ministarstvo privrede objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede

Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20
Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs

Vrsta Naručioca: Organ državne uprave
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
Redni broj nabavke: 2/2014

Vrsta predmeta: Usluge

Opis predmeta, naziv i oznaka iz ORN: Predmet javne nabavke su usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih u Ministarstvu privrede, i to: kolektivno osiguranje zaposlenih – osnovni rizici i kolektivno osiguranje zaposlenih – dopunsko zdravstveno osiguranje, ORN: 66512100
Kriterijum za dodelu ugovora: najniže ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije,odn. internet adresa gde je objavljena: Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca www.privreda.gov.rs

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda: Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ponuda se dostavlja u pismenom obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponude sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda se dostavlja na adresu: Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.

Neblagovremena će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ukoliko je ponuda neblagovremena Naručilac će je neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je neblagovremena.

Rok za podnošenje ponuda je do 7. marta 2014. godine do 12,00 sati

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održaće se dana 7. marta 2014. godine sa početkom u 12:15 časova, u prostorijama Ministarstva privrede, Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Ovlašćeni predstavnici ponuđača, pre početka otvaranja ponude moraju komisiji za otvaranje podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Snežana Crnojević i Branka Erdeljan 011/ 3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs , branka.erdeljan@privreda.gov.rs
1. ODGOVORI NA PITANJA POTENCIJALNOG PONUĐAČA U VEZI JAVNE NABAVKE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH (BROJ NABAVKE 2/2014)

Nakon objavljivanja poziva i konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti kolektivnog osiguranja zaposlenih u Ministarstvu privrede (broj nabavke 2/2014) jedan od potencijalnih ponuđača postavio je sledeće pitanje:

Obzirom da je u konkursnoj dokumentaciji u tački 1.2 na strani 5/22 navedeno u okviru dodatnih uslova finansijski i poslovni kapacitet i da se pod neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom podrazumeva da ponuđač ima ostvaren dobitak u poslednje tri godine (2010, 2011. i 2012.) ukupno 3.000.000,00 dinara, da li je podatak o pozitivnom poslovanju (neto dobitak) uslov za ispravnost ponude, s obzirom da podatak o pozitivnom bilansu ne znači da ponuđač raspolaže finansijskim sredstvima za poslovanje i ispunjavanje svojih obaveza prema osiguranicima.

Takođe je tražio da se objasni logička veza između traženog dodatnog uslova sa predmetom javne nabavke jer smatra da u slučaju društava za osiguranje gde postoji zakonska obaveza posedovanja garantnih rezervi kao i nadzor Narodne banke Srbije ne postoji objektivna potreba Naručioca da neto dobitak predviđa kao finansijski i poslovni kapacitet/dodatni uslov za učešće u nabavci.

Postavio je i pitanje da li se u pogledu poslovnog kapaciteta misli na ostvareni prihod u prethodnim godinama poslovanja koje je Osiguravač ostvario iz delatnosti osiguranja koji su u vezi sa predmetnom javnom nabavkom, umesto „ostvaren dobitak“ kako jee navedeno u konkursnoj dokumentaciji.

Kao firma koja je osnovana u 2011. godini i koja je sa radom otpočela tek u drugoj polovini 2011. godine, a kojoj je zbog visokih ulaganja potrebnih za pokretanja poslovanja, (kao i svaka druga osiguravajuća kuća u prvih nekoliko godina svog poslovanja) bilo je nemoguće ostvariti pozitivan neto finansijski rezultat u 2011, 2012 i 2013 godini, pa smatra da ovakav zahtev naručioca nepravedno onemogućava društva za osiguranje koja su skorije osnovana da direktno ponude svoje usluge osiguranja u postupku javne nabavke.

Shodno tome zamolio je da od ovog uslova budu izuzete firme koje su osnovane nakon 2010. godine i predložio da naručilac za ponuđače (osnovane nakon 2010. godine) uz sve ostale uslove definisane u konkursnoj dokumentaciji umesto zahtevanog uslova prihvati nešto od navedenog:

· potvrdu poslovne banke o pozitivnom finansijskom stanju na svim računima ponuđača,

· potvrdu NBS o konstantnoj likvidnosti ponuđača (od momenta osnivanja) ili izveštaj o bonitetu BON-JN APR-a, kao i

· finansijsku garanciju za dobro izvršenje posla

Takođe je naveo da je u tački 1.2 na strani 5/22 navedeno kao dodatni uslov u pogledu tehničkog kapaciteta – najmanje tri filijale u Repubici Srbiji – i s tim u vezi tražioda se objasni u kakvoj je logičkoj vezi taj uslov sa predmetom javne nabavke?

Povodom ovih pitanja dostavljamo odgovore kako sledi:

Dodatni uslovi koje naručilac može zahtevati od ponuđača u postupku javne nabavke su propisani članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12/) i u ovom konkretnom slučaju dodatni uslovi koje moraju da ispune ponuđači da bi se njihova ponuda smatrala ispravnom, odnosno prihvatljivom, su definisani konkursnom dokumentacijom (neophodan finansijski i poslovni kapacitet i dovoljan tehnički kapacitet).

U pogledu poslovnog kapaciteta, uslov je da ponuđač ima ostvareni dobitak u poslednje tri godine (2010, 2011. i 2012.) ukupno 3.000.000,00 dinara, kako je to i navedeno na strani 5/22 konkursne dokumentacije. Traženi iznos ostvarenog dobitka je ukupna suma koja se odnosi na period od tri godine i, po mišljenju naručioca, ne predstavlja veliki iznos.

Smatramo da zahtevanjem ovog uslova ponuđači koji su osnovani pre manje od tri godine nisu nepravedno onemogućeni da ponude svoje usluge osiguranja u postupku javne nabavke i da oni nisu i ne mogu biti izuzeti od njegovog ispunjenja, a oni ispunjenost tog uslova mogu da dokazuju za period od dana svog osnivanja.

Što se tiče dodatnog uslova u pogledu tehničkog kapaciteta gde je traženo da ponuđač mora da ima najmanje tri filijale u Republici Srbiji, ovaj uslov je tražen iz razloga što naručilac u svom sastavu ima sektor turističke inspekcije čiji poslovi se obavljaju u više gradova širom Republike Srbije, pa je neophodno obezbediti im bar tri filijale za obavljanje poslova u vezi sa osiguranjem zaposlenih.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u postupku javne nabavke broj 2/2014

Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti.

Predmet javne nabavke: usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih u Ministarstvu privrede, i to: kolektivno osiguranje zaposlenih – osnovni rizici i kolektivno osiguranje zaposlenih – dopunsko zdravstveno osiguranje, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 66512100.

Ugovorena vrednost iznosi210.979,00 dinara bez PDV-a.
Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena.
Broj primljenih ponuda: 5, neblagovremenih ponuda nije bilo.

Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: Najviša ponuđena cena iznosila je 410.274,00 dinara bez PDV-a, a najniža ponuđena cena iznosila je 210.979,00 dinara bez PDV-a.
Datum donošenje odluke o dodeli ugovora: 10. mart 2014. godine.
Datum zaključenja ugovora: 24. mart 2014. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem „Globos osiguranje“ a.d.o. iz Beograda, ul. Kneza Mihaila broj 11-15.

Period važenja ugovora: od 5. marta 2014. godine do 5 marta 2015. godine.