Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
05.02.2016.

Na osnovu čl. 29. i 41. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. propis) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za imenovanje direktora Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd, 05 Broj: 111-354/2016-1 od 30. januara 2016. godine,

Vlada objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE DIREKTORA AD ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM

„INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE”, BEOGRAD

1. Podaci o akcionarskom društvu: Akcionarsko društvo „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd.
Sedište akcionarskog društva je: u Beogradu, Nemanjina 6.
Pretežna delatnost akcionarskog društva je: 52.21 – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju.

2. Radno mesto: direktor Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd.
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa akcionarsko društvo, utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve akcionarskog društva, odnosno predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje akcionarskog društva, odgovara za zakonitost rada, predlaže finansijske izveštaje i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom, statutom i odlukama Skupštine akcionarskog društva.

3. Uslovi za imenovanje:
– da je punoletno i poslovno sposobno lice;
– da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano akcionarsko društvo;
– da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano akcionarsko društvo ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima;
– da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
– da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
– da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost akcionarskog društva;
– znanje jednog svetskog jezika;
– posedovanje organizacionih i stručnih sposobnosti u vezi rukovođenja.

4. Mesto rada: Beograd.

5. Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje delokruga rada Akcionarskog društva „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd; stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom, veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručnih sposobnosti u vezi rukovođenja – pismeno, putem standardizovanih testova; znanje jednog svetskog jezika, proveravaće se usmenim razgovorom ili pismenom proverom.

6. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Imenovanje direktora Akcionarsko društvo „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd, vrši se na period od četiri godine.

7. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci, odnosno radna knjižica (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), overena izjava u sudu ili opštini da nije član političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, uverenje privrednog suda da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost akcionarskog društva.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu, odnosno kod javnog beležnika.

9. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, sa naznakom „Za javni konkurs – za izbor kandidata za imenovanje direktora Akcionarsko društvo „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd”.

10. Podaci o licu za kontakt: Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ivana Janačković, kontakt telefon: 011/3642781, e-mail: ivana.janackovic@privreda.gov.rs.

Ministarstvo privrede, podnete neotvorene prijave dostavlja Vladi – Komisiji za imenovanje u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava, na razmatranje i dalje postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas objavljujen je u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 9/2016 od 5. februara 2016. godine i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.