Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
18.07.2016.

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 60/16)

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava za Meru jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj

 

 

Mera jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj za koju se raspisuje ovaj javni poziv, predviđena je Programom podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini koji sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: RAS).

      I  Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

     II Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

 • razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);
 • projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih pravnih subjekata, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;
 • uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;
 • projekti javno-privatnog partnerstva;
 • urbano-ruralni projekti;
 • poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

    III   Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Uslovi pod kojima se ARRA dodeljuju bespovratna sredstva su:

 • da su obezbedile sredstva za sufinansiranje projekta;
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
 • da su potpisale ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

   IV  Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

 • pravilno popunjen Obrazac 2 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.3. Mera jačanja regionalne konkurentnosti;
 • osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
 • izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
 • overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
 • potvrdu Ministarstva finansija – nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
 • rešenje o akreditaciji;
 • skeniran original ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2015. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2015. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD;
 • biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

       V   Finansijski okvir

Za realizaciju Mere jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj  predviđena su sredstva u visini od 30.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA, i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću.

      VI   Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

     VII   Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti ARRA prema sledećoj dinamici:

 • 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Razvojne agencije i korisnika sredstava, i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;
 • 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

    VIII   Kriterijumi i postupak odabira projekata i zaključivanje ugovora

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Postupak ocenjivanja i odabir projekata sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet, usklađenost sa strateškim dokumentima i održivost.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija sačinjava predlog liste prihvaćenih prijava i istu dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.

Nakon donošenja odluka o dodeli bespovratnih sredstava od strane ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja, Ministarstvo će odluke dostaviti Razvojnoj agenciji koja će pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka, preporučenom poštom, obavestiti sve učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Razvojnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji pored ostalih odredbi, mora da sadrži i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, ta sredstva mora da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2017. godine.

    IX    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Nakon potpisivanja ugovora sa Razvojnom agencijom, Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije: www.ras.gov.rs.

Prijave se mogu podnositi do 1. oktobra 2016. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije: www.ras.gov.rs.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo privrede

Sektor za investicije u infrastrukturne projekte

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

 

Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – Mera jačanja regionalne konkurentnosti”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona Ministarstva privrede: 011/333-4189, 011/333-4174 i 011/333-4165.

Javni poziv je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 63/16 od  15. jula 2016.

Rok za podnošenje prijava je od 16. jula do 1. oktobra 2016. godine.