Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA BEOGRAD- NOVI BEOGRAD

07.02.2019.

Na osnovu člana 36. stav 3. i člana 45. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za skloništa, Beograd – Novi Beograd, koju je donela Vlada,  05 Broj: 111-869/2019 od 31. januara 2019. godine,

 

Vlada objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA BEOGRAD- NOVI BEOGRAD

 

 1. Podaci o Javnom preduzeću: Javno preduzeće za skloništa Beograd-Novi Beograd;
 • sedište Javnog preduzeća je: u Beogradu Bulevar Mihaila Pupina br. 117a;
 • pretežna delatnost Javnog preduzeća je: 4339 ostali završni radovi.
 1. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća za skloništa Beograd-Novi Beograd.

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

 1. Uslovi za imenovanje:
 • da je punoletno i poslovno sposobno lice;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz podtačke 2) ove tačke;
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 • da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
 • da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 • da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 • da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

– obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

– obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

– obavezno lečenje narkomana;

– obavezno lečenje alkoholičara;

– zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

 1. Mesto rada: Beograd.
 2. Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje delokruga rada Javnog preduzeća za skloništa Beograd-Novi Beograd; stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručne sposobnosti u vezi sa rukovođenjem – pisano, putem standardizovanih testova; znanje jednog svetskog jezika, proveravaće se usmenim razgovorom ili pisanom proverom.
 3. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Imenovanje direktora Javnog preduzeća za skloništa Beograd-Novi Beograd, vrši se na period od četiri godine.

 1. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
 2. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); izjava da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke, overena u skladu sa zakonom; uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

(1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

(2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

(3) obavezno lečenje narkomana;

(4) obavezno lečenje alkoholičara;

(5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u skladu sa zakonom.

 1. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, sa naznakom „Za javni konkurs – za imenovanje direktora Javnog preduzeća za skloništa Beograd-Novi Beograd”.
 2. Podaci o licima za kontakt: Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Olja Begenišić Lekić i Ljiljana Mihajlovski, kontakt telefon: 011/3642954, e-mail: olja.lekic@privreda.gov.rs i ljiljana.mihajlovski@privreda.gov.rs

Ministarstvo privrede, podnete neotvorene prijave dostavlja Vladi- Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora, u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava, na razmatranje i dalje postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.