Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA „KORIDORI SRBIJE” DOO BEOGRAD

17.08.2018.

Na osnovu člana 36. stav 3. i člana 45. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora društva „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd, koju je donela Vlada,  05 Broj: 111-7619/2018 od 9. avgusta 2018. godine,

 

Vlada objavljuje

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA „KORIDORI SRBIJE” DOO BEOGRAD

 

 1. Podaci o Društvu: „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd;
 • sedište Društva: u Beogradu, Kralja Petra 21;
 • pretežna delatnost Društva: 71.12 inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.
 1. Radno mesto: direktor „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd.

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa društvo, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje društva, odgovara za zakonitost rada društva, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke skupštine društva, bira predstavnike društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik društvo, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene zakonom i osnivačkim aktom društva.

 1. Uslovi za imenovanje:
 • da je punoletno i poslovno sposobno lice;
 • da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz podtačke 2) ove tačke;
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima društva;
 • da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
 • da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 • da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 • da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

– obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

– obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

– obavezno lečenje narkomana;

– obavezno lečenje alkoholičara;

– zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

 1. Mesto rada: Beograd.
 2. Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje delokruga rada „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd; stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručne sposobnosti u vezi sa rukovođenjem – pisano, putem standardizovanih testova; znanje jednog svetskog jezika, proveravaće se usmenim razgovorom ili pisanom proverom.
 3. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Imenovanje direktora „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd, vrši se na period od četiri godine.

 1. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
 2. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); izjava da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke, overena u skladu sa zakonom; uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

(1) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

(2) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

(3) obavezno lečenje narkomana;

(4) obavezno lečenje alkoholičara;

(5) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u skladu sa zakonom.

 1. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, sa naznakom „Za javni konkurs – za imenovanje direktora „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd”.
 2. Podaci o licima za kontakt: Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Olja Begenišić Lekić i Ljiljana Mihajlovski, kontakt telefon: 011/3642954, e-mail: olja.lekic@privreda.gov.rs i ljiljana.mihajlovski@privreda.gov.rs

Ministarstvo privrede, podnete neotvorene prijave dostavlja Vladi- Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora, u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava, na razmatranje i dalje postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs