Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА – ИСТЕКАО

04.09.2019.

Министарство привреде, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5321/2019 од 29. маја 2019. године, оглашава и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6433/2019 од 26. јуна 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

I Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша број 20.

 

II Радна места која се попуњавају:

 

1.Радно место за унапређење пословног окружења у привреди,звањeсаветник, Одељење за индустријски развој, Сектор за приватизацију, стечај и индустријски развој–1извршилац.

 

Опис посла:Обавља послове прикупљања и анализирања података о спровођењу активности на смањењу администативних процедура и оптерећења привреде прописима; учествује у припреми и изради анализа и извештаја о утицају мера политике привредног развоја на повећање пословне и инвестиционе климе; учествује у предлагању мера и покретању иницијатива за решавање кључних питања привредника из различитих индустријских сектора и сарађује са представницима привреде, Привредном комором Србије и другим привредним асоцијацијама; учествује у покретању иницијатива за развој мера за унапређење пословног окружења и унапређење система пословних услуга привреди и мера за смањење сиве економије; сарађује са другим органима и организацијама на прикупљању података и развоју мера подршке дигитализацији пословања привредних субјеката; учествује у активностима које се односе на преговарачко поглавље 20-Предузетништво и индустријска политика и праћење спровођења обавеза у процесу ЕУ интеграција из делокруга Одељења; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

  1. Радно место за праћење међународне сарадње, звање саветник, Група за међународну сарадњу, Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције – 1 извршилац.

Опис посла:Учествује у припреми предлога основа, платформи за разговоре за билателарне економске сусрете и разговоре и припрема извештаје са тих разговора; припрема материјале за састанке представника Министарства са представницима међународних организација; израђује анализе у поступку припреме предлога мера и активности у циљу унапређења међународне сарадње; сарађује са унутрашњим јединицама ради прикупљања података и размене информација, другим органима и организацијама и представницима привреде у области међународне економске сарадње; прати реализацију послова и извршење преузетих обавеза и учествује у припреми извештаја и информација у извршавању послова из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови:Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Трајање радног односа:Радна места попуњавају заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада за оба радна места:Београд,Кнеза Милоша 20;

 

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

Кандидатима се у изборном поступку за сва изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне компетенције.

 

  1. Провера општих функционалних компетенцијаза оба изршилачка радна места:
  • „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писмено)
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
  • „Пословна комуникација„-провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидатпоседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку дали може или не може да прихвати доказкоји је приложен уместо тестовне провере.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

  1. Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

  1. Посебна функционална компетенција за област радастудијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); 2. Посебна функционална компетенција за одређено радно местопрописи и акти из надлежности и организације органа (Стратегија индустријског развоја 2011-2020. године) и 3. Посебна функционална компетенцијаза одређено радно месторелевантни прописи и акти из делокруга радног места(Национални програм за сузбијање сиве економије са Акционим планом за спровођење националног програма за сузбијање сиве економије за период 2019-2020. године) – провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:

1.   Посебна функционална компетенција за одређено радно место– страни језик (енглески језик ниво Б1) – провераваће се усмено путем разговора.

-2.   Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (процедуре припреме и закључивања међународних споразума); 3. Посебна функционална компетенција за област радастудијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација); 4. Посебна функционална компетенција за одређено радно местопрописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о Влади и Закон о министарствима) и 5. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места  (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора) –провераваће се писмено путем симулације;

 

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо усмене провере.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства привредеwww.privreda.gov.rs

 

  1. Провера понашајних компетенција за оба изршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

  1.  Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва изршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Рок за подношење пријава:Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

 

VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства привреде или у штампаној верзији у писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша бр. 20,Београд.

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак..

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

 

IXЛица задужена за давање обавештења о конкурсу: Александра Живковић Јакшић, тел: 011/3642-776 и Драгана Маркићевић, тел: 011/3642-833.

 

X Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

XII Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.

XIIIДатум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 23. септембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт (бројеве телефона или електронске адресе) који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило).

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша бр. 20,Београд. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електрнске адресе), које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНE:

 

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар привреде.

 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства привреде, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.