Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА – ИСТЕКАО

04.03.2020.

Министарство привреде, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-651/2020 од 29. јануара 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

I Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша број 20.

 

II Радна места која се попуњавају:

 

 1. Радно место за студијско-аналитичке послове, звање саветник, Одсек за нормативне и студијско-аналитичке послове, Одељење за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове, Сектор за привредна друштва и привредне регистре –1 извршилац.

 

Опис посла: Припрема стручна мишљења у вези са применом закона и других прописа из делокруга Сектора, као и стручних мишљења из делокруга Сектора на нацрте закона и предлоге других прописа чији су предлагачи други органи државне управе; припрема дописе, извештаје и информације и прати стање и анализира спровођење прописа из делокруга Сектора; анализира извештаје које доставља надлежни орган који води евиденцију стварних власника и учествује у припреми извештаја и информација из делокруга Одсека; учествује у припреми нацрта закона, предлога других прописа и општих аката из делокруга Сектора; врши проверу документације у циљу утврђивања испуњености критеријума за поступање по захтевима за добијање претходне сагласности за уношење назива „Србија“ у пословно име привредног друштва и припрема предлог акта о давању претходне сагласности Владе; прати прописе ЕУ у области преговарачког поглавља 6 – Право привредних друштава и учествује у припреми упоредних анализа домаћег и ЕУ законодавства; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно–научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

 1. Радно место за координацију послова управљања ризицима и променама, звање виши саветник, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Опис посла: Прати стање и координира активности са секторима које се односе на дефинисање, успостављање и одржавање система управљања ризицима; пружа подршку руководиоцима унутрашњих јединица у идентификацији и процени потенцијалних догађаја и ризичних ситуација, припреми писаних превентивних политика и процедура и примени контролних активности за успостављање и спровођење финансијског управљања и контроле; учествује у припреми стратегије управљања ризицима, врши праћење и евалуацију ризика који утичу на остваривање стратешких и оперативних циљева Министарства и припрема анализе и информације о утицају утврђених ризика на пословне процесе; прати активности које се односе на организационо и функцонално реструктурирање јавне управе и сарађује са представницима јавних служби и агенција из делокруга Министарства у спровођењу прописаних обавеза које се односе на оптимизацију и ограничавање запошљавања у јавном сектору; прати мере на унапређењу механизма планирања и јачања кадровских капацитета Министарства за спровођење Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ и координира акривности са унутрашњим јединицама у вези са остваривањем циљева у планираним роковима; прати спровођење Стратегије реформе јавне управе и Акционог плана, као и Акционог плана за спровођење Програма Владе и учествује у радним телима у вези са пословима који се односе на реформу и унапређење улоге државне управе у области кадрова; учествује у припреми и доношењу посебног програма стручног усавршавања и каријерног развоја запослених Министарству; обавља и друге послове по налогу секретара Министарства.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. Радно место за финансијско-оперативне послове, звање саветник, Група за извршење буџета, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Mинистарства – 1 извршилац.Опис посла: Прикупља документацију и податке за исплату преузетих обавеза из надлежности Групе; учествује у припреми нацрта решења о преносу потребних буџетских средстава из надлежности Групе; припрема захтеве за преузимање обавеза и плаћање и захтева за промену квоте; обавља декриптовање фајлова са екстерног сервера Управе за трезор (исплатних листића, рекапитулација, пореска пријава); припрема документацију за исплату трошкова за службена путовања у земљи и иностранству и исплату аконтација; припрема податке за обрачун и исплату по уговорима о делу и уговорима о привремено-повременим пословима, припрема податке за обрачун и исплату накнада запослених, солидарних помоћи и других личних примања; попуњава и подноси Појединачну пореску пријаву о обрачунатим порезима и доприносима-Образац ППП-ПД; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Врста радног односа: Радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада за сва радна места: Београд, Кнеза Милоша 20.

 

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

Кандидатима се у изборном поступку за сва изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне компетенције.

 1. Провера општих функционалних компетенција за сва изршилачка радна места:
 • „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писмено)
  •   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
  •   „Пословна комуникација„ – провераваће се путем симулације (писмено).Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

 1. Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада нормативних послова (припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд.), посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о привредним друштвима и Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре) и посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију) – провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација), посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о министарствима) и посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из делокруга радног места (Стратегија управљања ризицима у Министарству привреде за период 2019. до 2021. године) – провераваће се писмено путем симулације.

 

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјалних послова (буџетски систем Републике Србије и извршење буџета), посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) и посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из делокруга радног  места (Правилник о систему извршења буџета Републике Србије) – провераваће се писмено путем симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за одређено радно место на интернет презентацији Министарства привреде www.privreda.gov.rs

 

 1. Провера понашајних компетенција за сва изршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

 1.  Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва изршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства привреде или у штампаној верзији у писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша бр. 20. Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

 

IX Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Александра Живковић Јакшић, тел: 011/3642-776 и Драгана Маркићевић, тел: 011/3642-833.

 

X Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

XII Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 20. марта 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило).

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНE:

Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар привреде.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства привреде, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.