Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA – ISTEKAO

04.09.2019.

Ministarstvo privrede, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5321/2019 od 29. maja 2019. godine, oglašava i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-6433/2019 od 26. juna 2019. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju

Ministarstvo privrede, Beograd, Kneza Miloša broj 20.

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

1.Radno mesto za unapređenje poslovnog okruženja u privredi,zvanjesavetnik, Odeljenje za industrijski razvoj, Sektor za privatizaciju, stečaj i industrijski razvoj–1izvršilac.

 

Opis posla:Obavlja poslove prikupljanja i analiziranja podataka o sprovođenju aktivnosti na smanjenju administativnih procedura i opterećenja privrede propisima; učestvuje u pripremi i izradi analiza i izveštaja o uticaju mera politike privrednog razvoja na povećanje poslovne i investicione klime; učestvuje u predlaganju mera i pokretanju inicijativa za rešavanje ključnih pitanja privrednika iz različitih industrijskih sektora i sarađuje sa predstavnicima privrede, Privrednom komorom Srbije i drugim privrednim asocijacijama; učestvuje u pokretanju inicijativa za razvoj mera za unapređenje poslovnog okruženja i unapređenje sistema poslovnih usluga privredi i mera za smanjenje sive ekonomije; sarađuje sa drugim organima i organizacijama na prikupljanju podataka i razvoju mera podrške digitalizaciji poslovanja privrednih subjekata; učestvuje u aktivnostima koje se odnose na pregovaračko poglavlje 20-Preduzetništvo i industrijska politika i praćenje sprovođenja obaveza u procesu EU integracija iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovnog naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

  1. Radno mesto za praćenje međunarodne saradnje, zvanje savetnik, Grupa za međunarodnu saradnju, Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije – 1 izvršilac.

Opis posla:Učestvuje u pripremi predloga osnova, platformi za razgovore za bilatelarne ekonomske susrete i razgovore i priprema izveštaje sa tih razgovora; priprema materijale za sastanke predstavnika Ministarstva sa predstavnicima međunarodnih organizacija; izrađuje analize u postupku pripreme predloga mera i aktivnosti u cilju unapređenja međunarodne saradnje; sarađuje sa unutrašnjim jedinicama radi prikupljanja podataka i razmene informacija, drugim organima i organizacijama i predstavnicima privrede u oblasti međunarodne ekonomske saradnje; prati realizaciju poslova i izvršenje preuzetih obaveza i učestvuje u pripremi izveštaja i informacija u izvršavanju poslova iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

III Trajanje radnog odnosa:Radna mesta popunjavaju zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

IV Mesto rada za oba radna mesta:Beograd,Kneza Miloša 20;

 

V Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija. Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

 

Kandidatima se u izbornom postupku za sva izršilačka radna mesta prvo proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

 

  1. Provera opštih funkcionalnih kompetencijaza oba izršilačka radna mesta:
  • „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno)
  • „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
  • „Poslovna komunikacija„-proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako kandidatposeduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz o poznavanju rada na računaru, u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku dali može ili ne može da prihvati dokazkoji je priložen umesto testovne provere.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

  1. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

  1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast radastudijsko – analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mestopropisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Strategija industrijskog razvoja 2011-2020. godine) i 3. Posebna funkcionalna kompetencijaza određeno radno mestorelevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta(Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa Akcionim planom za sprovođenje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019-2020. godine) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

1.   Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto– strani jezik (engleski jezik nivo B1) – proveravaće se usmeno putem razgovora.

-2.   Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (procedure pripreme i zaključivanja međunarodnih sporazuma); 3. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast radastudijsko – analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); 4. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mestopropisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o Vladi i Zakon o ministarstvima) i 5. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta  (Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora) –proveravaće se pismeno putem simulacije;

 

Napomena: Ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto usmene provere.

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva privredewww.privreda.gov.rs

 

  1. Provera ponašajnih kompetencija za oba izršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranog na kompetencijama.

 

  1.  Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Rok za podnošenje prijava:Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

 

VII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva privrede ili u štampanoj verziji u pisarnici Ministarstva privrede, Kneza Miloša br. 20,Beograd.

 

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak..

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

VIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva privrede, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.

 

IXLica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Aleksandra Živković Jakšić, tel: 011/3642-776 i Dragana Markićević, tel: 011/3642-833.

 

X Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

XII Rok za podnošenje dokaza:

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva privrede, Beograd, Kneza Miloša br. 20.

XIIIDatum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 23. septembra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakt (brojeve telefona ili elektronske adrese) koji su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo).

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva privrede, Kneza Miloša br. 20,Beograd. Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektrnske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

 

NAPOMENE:

 

Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.

Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar privrede.

 

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva privrede, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.