Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
15.06.2017.

STARTUP КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ  У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ

 

 

Садржај потребне документације

 за одобрење бесповратних и кредитних средстава:

 

 

 • Захтевпопуњен образац
 • Пословни план – попуњен образац

 

Статусна документација:

 

 • Решење о упису подносиоца захтева у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре –фотокопија (фотокопије свих актуелних решења)
 • Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-ПИБ (уколико исти није назначен у решењу АПР-а) – фотокопија
 • ОП образац-фотокопија
 • Акт о оснивању и статут (у зависности од правне форме подносиоца захтева) – фотокопија
 • Доказ о основу коришћења пословног простора у коме ће се обављати делатност, (доказ о власништву и/или решење о порезу и/или уговор о закупу) и фотографије објекта
 • Фотокопија личне карте свих оснивача

 

Потврде у оригиналу:

 

 • Потврда Пореске управе да је привредни субјекат измирио доспеле обавезе јавних прихода; (не старија  од 30 дана од дана подношења захтева)
 • Потврда да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту ( образац М-А –Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање), која се може доставити до закључења Уговора. Уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов
 • Потврда да је оснивач привредног субјекта прошао бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.( није обавезно)

 

Изјава законског заступника привредног субјекта (корисника средстава) на приложеним обрасцима:

 

 • Да су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају стварном стању;
 • Да у текућој фискалној години и у претходне две године (2017., 2018. и 2019. години) привредни субјект није примио државну помоћ[1], чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 23,0 милиона динара, као и да привредни субјект ниje примиo средства по Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години;
 • Да привредни субјект није у тешкоћама;

 

 • Да предмет финансирања за који се конкурише неће бити финансиран делимично или у целости из било ког другог извора јавних средстава;
 • Да привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године;
 • Да власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривична дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак;
 • Да привредни субјект и повезана лица немају доспелих а неизмирених обавеза према Фонду и другим државним повериоцима;

 

 

Документација за планирана улагања:

 

 • За грађевинске радове (копије докумената а оригинали на увид):
 • Предмер и предрачун радова/идејни пројекат потписан од стране овлашћеног лица (одговорног пројектанта), као и понуде овлашћеног извођача радова;
 • Доказ о власништву објекта/локације и/или Уговор о дугорочном закупу. Уколико је непокретност у закупу, неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци након доспећа последњег ануитета, да је у Уговору о закупу дата сагласност за извођење грађевинских радова на објекту и регулисани међусобни односи између уговорних страна;

 

 • Грађевинска дозвола, или локацијски услови уз услов да је поднет захтев за грађевинску дозволу која мора бити достављена пре закључења уговора, уколико је предмет финансирања доградња објекта;

 

 • Решење којим се одобрава извођење радова за реконструкцију/ адаптацију/ санацију/инвестиционо одржавање објекта које мора бити достављено при самом подношењу захтева уз сву осталу документацију, уколико је предмет финансирања реконструкција, адаптација и санација или инвестиционо одржавање објекта;

 

 • Извођач радова не може бити повезано лице са корисником средства по Програму у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама. Извођач радова мора  бити предузетник или привредно друштво.

 

 • За куповину опреме:
 • Оргинал Понуде/профактуре не старије од 30 дана од дана подношења захтева, на којој мора бити назначен тачан назив  опреме, намена, марка, тип, година производње, начин плаћања, рок важења понуде и рок испоруке опреме. Профактура мора да садржи и назив добављача, адресу, матични број, ПИБ, бр.текућег рачуна. Уз профактуру обавезно се прилаже проспект/каталог са фотографијама опреме. Доказ о основу коришћења пословног простора, у коме је планирано обављање делатности, односно смештај опреме која се купује средствима Програма.
 • Опрема која је наведена у профактури и пословном плану, као и добављач не може се мењати након подношења захтева. У оправданим ситуацијама, у току обраде захтева, може се извршити измена и добављача и опреме. Након доношења Одлуке Комисије и Управног одбора Фонда, у посебно оправданим случајевима на образложен захтев клијента, може се одобрити промена добављача али не и функционалне намене опреме која је предмет финансирања. Уколико је цена опреме из достављене профактуре већа од износа одобреног кредита и бесповратних средстава, корисник је у обавези да пре пуштања средстава достави доказ да је на рачун испоручиоца опреме уплатио износ разлике у цени.
 • Уколико је опрема половна, неопходно је доставити доказе о власништву односно начину стицања својине, доказе да је опрема плаћена у целости, картица основних средстава власника опреме, процену судског вештака (са листе судских вештака Фонда) и изјаву власника да је спреман да је отуђи.
 • Уколико је продавац правно лице, овлашћено за промет/трговину дате половне опреме/возила, врши промет половне и ремонтоване опреме, може се прихватити понуда без процене овлашћеног судског вештака.
 • Испоручилац опреме не може бити физичко лице (осим ако је предузетник) нити повезано лице са корисником средстава по Програму нити директором, у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама.

 

 

 

 

Документација за обезбеђење кредита-један од инструмената:

 

Докази о постојању реалних инструмената обезбеђења – власништву на непокретности (хипотека)

 

 • Препис листа непокретности из катастра не старији од 30 дана
 • Оригинал копије плана из катастра,
 • Процена тржишне вредности непокретности урађена од стране овлашћеног судског вештака или овлашћене агенције са списка лиценцираних судских вештака са сајта Министарства финансија, фотографије понуђених непокретности оверене од стране судског вештака, а све у складу са садржајем процене вредности непокретности која је објављена на сајту Фонда.
 • Фотокопија последњег достављеног решења о порезу на имовину за објекте који су предмет хипотеке
 • Фотокопије личних карти свих власника непокретности и сагласност о стављању хипотеке на некретнину
 • Одлуку органа управљања о стављању хипотеке на некретнину уколико је власник правно лице
 • Решење о регистрацији привредног субјекта из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, статут односно акт о оснивању и ОП образац уколико је залогодавац друго правно лице- фотокопија.

 

 

Уговорно јемство привредног субјекта/приступање дугу 

 

Финансијски извештаји за 2016. и 2017. годину и закључни лист за 2018. годину, (након подношења финансијских извештаја АПР-у за 2018. годину разматраће се финансијски извештаји за 2017. и 2018. годину),– биланс стања, биланс успеха (за микро правна лица). Уколико је правно лице разврстано као мало, средње или велико, неопходно је доставити још и  извештај о осталом резултату, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијски извештај као и извештај ревизора (за предузећа која имају законску обавезу-мишљење ревизора и извештај). Уколико није рађена ревизија потребан је писани доказ о томе. Поред наведеног, неопходно је доставити и Статистички извештај предат Агенцији за привредне регистре.

 

 • Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више од 3 месеца, интерни биланс стања и успеха (попуњени обрасци) и закључни лист, закључно са месецом који претходи месецу подношења захтева
 • Оригинал потврде о оствареном промету на текућем рачуну код свих банака (динарски и девизни) за предходну и текућу годину, посебно по годинама (потврде банака)
 • Решење о регистрацији јемца код Агенције за привредне регистре и ОП образац
 • Оснивачки акт и/или Статут јемца/приступиоца
 • Изјава о спремности давања јемства/приступања дугу оверена од стране овлашћеног лица јемца/приступиоца
 • Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа у износу од 600,00 динара[2]
 • Сагласност јемца за прибављање извештаја од Кредитног бироа, на приложеном обрасцу
 • Копија л.к. директора/законског заступника, контакт телефон и е маил адресу

 

Уговорно јемство физичког лица

 • Потврда о висини примања у претходна три месеца
 • Изјава о спремности давања јемства
 • Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа у износу од  240,00 динара[3]
 • Сагласност јемца за прибављање извештаја

 

 

Ручна залога на опреми

 

 • На постојећој опреми:
 1. спецификација опреме (попис и опис опреме, година производње, марка, тип, снага, носивост, локација опреме),
 2. докази о основу стицања опреме (уговори о куповини, фактуре, отпремнице, царинске декларације, записници о пријему опреме и сл.),
 3. копије/препис књиговодствене картице основних средстава-опреме оверене од стране овлашћеног лица, са проценом овлашћеног вештака са списка Фонда, и фотографије понуђене опреме оверене од стране вештака.

 

 • На будућој опреми која је предмет кредитирања:
 1. оригинална профактура продавца опреме на којој мора бити назначено да је издата у циљу добијања кредита код Фонда. У прилогу профактуре доставити: детаљан опис опреме, карактеристике (марка, тип, намена) и проспект са фотографијама.

 

Напомена за ручну залогу као обезбеђење: опрема која је наведена у профактури и програму не може се мењати након закључења уговора о кредиту.

 

Меница и менично овлашћење дужника се обавезно достављају уз неко од наведених средстава обезбеђења.

 

[1] Уплате накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа потребно је извршити на рачун Фонда број 840-2724-07, позив на број 7123, за извештај Кредитног бироа.

[1] Уплате накнаде за коришћење услуга Kредитног бироа потребно је извршити на рачун Фонда број 840-2724-07, позив на број 7123, за извештај Кредитног бироа.

 

Подносилац захтева је дужан да достави и сву додатну документацију на захтев Фонда. Подносилац захтева старости преко 60 година мора доставити полису животног осигурања или обезбедити јемство физичког лица.

 

Некомплетна документација се неће узимати у разматрање. Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева.

 

 

Фонд за развој Републике Србије                           Министарство привреде Републике Србије

Директор Слађана Бацковић                                                   Министар Горан Кнежевић

 

 

____________________________                                   _____________________________________