Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
15.06.2017.

STARTUP KREDITI PO PROGRAMU PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANJU U 2019. GODINI

 

 

Sadržaj potrebne dokumentacije

 za odobrenje bespovratnih i kreditnih sredstava:

 

 

 • Zahtevpopunjen obrazac
 • Poslovni plan – popunjen obrazac

 

Statusna dokumentacija:

 

 • Rešenje o upisu podnosioca zahteva u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre –fotokopija (fotokopije svih aktuelnih rešenja)
 • Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja-PIB (ukoliko isti nije naznačen u rešenju APR-a) – fotokopija
 • OP obrazac-fotokopija
 • Akt o osnivanju i statut (u zavisnosti od pravne forme podnosioca zahteva) – fotokopija
 • Dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora u kome će se obavljati delatnost, (dokaz o vlasništvu i/ili rešenje o porezu i/ili ugovor o zakupu) i fotografije objekta
 • Fotokopija lične karte svih osnivača

 

Potvrde u originalu:

 

 • Potvrda Poreske uprave da je privredni subjekat izmirio dospele obaveze javnih prihoda; (ne starija  od 30 dana od dana podnošenja zahteva)
 • Potvrda da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu ( obrazac M-A –Potvrda o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje), koja se može dostaviti do zaključenja Ugovora. Ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da su svi fizička lica i da bar jedan od osnivača ispunjava ovaj uslov
 • Potvrda da je osnivač privrednog subjekta prošao besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.( nije obavezno)

 

Izjava zakonskog zastupnika privrednog subjekta (korisnika sredstava) na priloženim obrascima:

 

 • Da su svi dati navodi u prijavi i pratećoj dokumentaciji istiniti, potpuni i odgovaraju stvarnom stanju;
 • Da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2017., 2018. i 2019. godini) privredni subjekt nije primio državnu pomoć[1], čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23,0 miliona dinara, kao i da privredni subjekt nije primio sredstva po Uredbi o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini;
 • Da privredni subjekt nije u teškoćama;

 

 • Da predmet finansiranja za koji se konkuriše neće biti finansiran delimično ili u celosti iz bilo kog drugog izvora javnih sredstava;
 • Da privrednom subjektu nije izrečena ni trajna, ni privremena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti u poslednje dve godine;
 • Da vlasnici/osnivači i zakonski zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivična dela protiv prava po osnovu rada, krivična dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivično delo prevare i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da se protiv njih ne vodi istraga niti krivični postupak;
 • Da privredni subjekt i povezana lica nemaju dospelih a neizmirenih obaveza prema Fondu i drugim državnim poveriocima;

 

 

Dokumentacija za planirana ulaganja:

 

 • Za građevinske radove (kopije dokumenata a originali na uvid):
 • Predmer i predračun radova/idejni projekat potpisan od strane ovlašćenog lica (odgovornog projektanta), kao i ponude ovlašćenog izvođača radova;
 • Dokaz o vlasništvu objekta/lokacije i/ili Ugovor o dugoročnom zakupu. Ukoliko je nepokretnost u zakupu, neophodno je da zakup traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, da je u Ugovoru o zakupu data saglasnost za izvođenje građevinskih radova na objektu i regulisani međusobni odnosi između ugovornih strana;

 

 • Građevinska dozvola, ili lokacijski uslovi uz uslov da je podnet zahtev za građevinsku dozvolu koja mora biti dostavljena pre zaključenja ugovora, ukoliko je predmet finansiranja dogradnja objekta;

 

 • Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova za rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/investiciono održavanje objekta koje mora biti dostavljeno pri samom podnošenju zahteva uz svu ostalu dokumentaciju, ukoliko je predmet finansiranja rekonstrukcija, adaptacija i sanacija ili investiciono održavanje objekta;

 

 • Izvođač radova ne može biti povezano lice sa korisnikom sredstva po Programu u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama. Izvođač radova mora  biti preduzetnik ili privredno društvo.

 

 • Za kupovinu opreme:
 • Orginal Ponude/profakture ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na kojoj mora biti naznačen tačan naziv  opreme, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način plaćanja, rok važenja ponude i rok isporuke opreme. Profaktura mora da sadrži i naziv dobavljača, adresu, matični broj, PIB, br.tekućeg računa. Uz profakturu obavezno se prilaže prospekt/katalog sa fotografijama opreme. Dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora, u kome je planirano obavljanje delatnosti, odnosno smeštaj opreme koja se kupuje sredstvima Programa.
 • Oprema koja je navedena u profakturi i poslovnom planu, kao i dobavljač ne može se menjati nakon podnošenja zahteva. U opravdanim situacijama, u toku obrade zahteva, može se izvršiti izmena i dobavljača i opreme. Nakon donošenja Odluke Komisije i Upravnog odbora Fonda, u posebno opravdanim slučajevima na obrazložen zahtev klijenta, može se odobriti promena dobavljača ali ne i funkcionalne namene opreme koja je predmet finansiranja. Ukoliko je cena opreme iz dostavljene profakture veća od iznosa odobrenog kredita i bespovratnih sredstava, korisnik je u obavezi da pre puštanja sredstava dostavi dokaz da je na račun isporučioca opreme uplatio iznos razlike u ceni.
 • Ukoliko je oprema polovna, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema plaćena u celosti, kartica osnovnih sredstava vlasnika opreme, procenu sudskog veštaka (sa liste sudskih veštaka Fonda) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi.
 • Ukoliko je prodavac pravno lice, ovlašćeno za promet/trgovinu date polovne opreme/vozila, vrši promet polovne i remontovane opreme, može se prihvatiti ponuda bez procene ovlašćenog sudskog veštaka.
 • Isporučilac opreme ne može biti fizičko lice (osim ako je preduzetnik) niti povezano lice sa korisnikom sredstava po Programu niti direktorom, u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama.

 

 

 

 

Dokumentacija za obezbeđenje kredita-jedan od instrumenata:

 

Dokazi o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja – vlasništvu na nepokretnosti (hipoteka)

 

 • Prepis lista nepokretnosti iz katastra ne stariji od 30 dana
 • Original kopije plana iz katastra,
 • Procena tržišne vrednosti nepokretnosti urađena od strane ovlašćenog sudskog veštaka ili ovlašćene agencije sa spiska licenciranih sudskih veštaka sa sajta Ministarstva finansija, fotografije ponuđenih nepokretnosti overene od strane sudskog veštaka, a sve u skladu sa sadržajem procene vrednosti nepokretnosti koja je objavljena na sajtu Fonda.
 • Fotokopija poslednjeg dostavljenog rešenja o porezu na imovinu za objekte koji su predmet hipoteke
 • Fotokopije ličnih karti svih vlasnika nepokretnosti i saglasnost o stavljanju hipoteke na nekretninu
 • Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu ukoliko je vlasnik pravno lice
 • Rešenje o registraciji privrednog subjekta iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, statut odnosno akt o osnivanju i OP obrazac ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice- fotokopija.

 

 

Ugovorno jemstvo privrednog subjekta/pristupanje dugu 

 

Finansijski izveštaji za 2016. i 2017. godinu i zaključni list za 2018. godinu, (nakon podnošenja finansijskih izveštaja APR-u za 2018. godinu razmatraće se finansijski izveštaji za 2017. i 2018. godinu),– bilans stanja, bilans uspeha (za mikro pravna lica). Ukoliko je pravno lice razvrstano kao malo, srednje ili veliko, neophodno je dostaviti još i  izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj kao i izveštaj revizora (za preduzeća koja imaju zakonsku obavezu-mišljenje revizora i izveštaj). Ukoliko nije rađena revizija potreban je pisani dokaz o tome. Pored navedenog, neophodno je dostaviti i Statistički izveštaj predat Agenciji za privredne registre.

 

 • Ukoliko je od poslednjeg godišnjeg izveštaja prošlo više od 3 meseca, interni bilans stanja i uspeha (popunjeni obrasci) i zaključni list, zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva
 • Original potvrde o ostvarenom prometu na tekućem računu kod svih banaka (dinarski i devizni) za predhodnu i tekuću godinu, posebno po godinama (potvrde banaka)
 • Rešenje o registraciji jemca kod Agencije za privredne registre i OP obrazac
 • Osnivački akt i/ili Statut jemca/pristupioca
 • Izjava o spremnosti davanja jemstva/pristupanja dugu overena od strane ovlašćenog lica jemca/pristupioca
 • Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 600,00 dinara[2]
 • Saglasnost jemca za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa, na priloženom obrascu
 • Kopija l.k. direktora/zakonskog zastupnika, kontakt telefon i e mail adresu

 

Ugovorno jemstvo fizičkog lica

 • Potvrda o visini primanja u prethodna tri meseca
 • Izjava o spremnosti davanja jemstva
 • Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od  240,00 dinara[3]
 • Saglasnost jemca za pribavljanje izveštaja

 

 

Ručna zaloga na opremi

 

 • Na postojećoj opremi:
 1. specifikacija opreme (popis i opis opreme, godina proizvodnje, marka, tip, snaga, nosivost, lokacija opreme),
 2. dokazi o osnovu sticanja opreme (ugovori o kupovini, fakture, otpremnice, carinske deklaracije, zapisnici o prijemu opreme i sl.),
 3. kopije/prepis knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava-opreme overene od strane ovlašćenog lica, sa procenom ovlašćenog veštaka sa spiska Fonda, i fotografije ponuđene opreme overene od strane veštaka.

 

 • Na budućoj opremi koja je predmet kreditiranja:
 1. originalna profaktura prodavca opreme na kojoj mora biti naznačeno da je izdata u cilju dobijanja kredita kod Fonda. U prilogu profakture dostaviti: detaljan opis opreme, karakteristike (marka, tip, namena) i prospekt sa fotografijama.

 

Napomena za ručnu zalogu kao obezbeđenje: oprema koja je navedena u profakturi i programu ne može se menjati nakon zaključenja ugovora o kreditu.

 

Menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava obezbeđenja.

 

[1] Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj Kreditnog biroa.

[1] Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj Kreditnog biroa.

 

Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju na zahtev Fonda. Podnosilac zahteva starosti preko 60 godina mora dostaviti polisu životnog osiguranja ili obezbediti jemstvo fizičkog lica.

 

Nekompletna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu zahteva.

 

 

Fond za razvoj Republike Srbije                           Ministarstvo privrede Republike Srbije

Direktor Slađana Backović                                                   Ministar Goran Knežević

 

 

____________________________                                   _____________________________________