Мобилна навигација
22. jun 2020.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (održavanje računarske i komunikacione opreme i štampača) za partiju 8 – održavanje štampača Lexmark

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (održavanje računarske i komunikacione opreme i štampača)

za partiju 8 – održavanje štampača Lexmark

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Održavanje računarske i komunikacione opreme i štampača

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 50312000-5 – održavanje i popravka računarske opreme

Ugovorena vrednost iznosi 500.000,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: 1.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 9.7.2019. godine

Datum zaključenja ugovora: 12.06.2020. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa grupom ponuđača: Malex city copy service sa sedištem u Beogradu, ul. Mije Kovačevića broj 10 i Aigo business system iz Beograda, ul. Kneginje Zorka broj 25-27.

Period važenja ugovora: do 12.6..2021. god.