Мобилна навигација

Potvrde o statusu privrednog društava iz postupka privatizacije

Zahtev za izdavanje Potvrde o statusu privrednog društava koje je privatizovano po odredbama zakona koji su bili na snazi  pre stupanja na snagu Zakona o privatizaciji, posle donošenja Zakona o privatizaciji ili za status privrednog društva koje do sada nije privatizovano po pozitivnim propisima kojima se reguliše privatizacija,  može podneti fizičko ili pravno lice, ili punomoćnik fizičkog ili pravnog lica, neposredno ili posredno-poštom na adresu: Ministarstvo privrede, Beograd, Kneza Miloša br. 20.

Zahtev se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:  Naziv privrednog društva, sedište i adresu, matični broj društva i svrhu izdavanja Potvrde. Ako je svrha izdavanja Potvrde, konverzija prava korišćenja u pravo svojine na određenom objektu/zemljištu, naznačiti bliže podatke o predmetu konverzije (broj katastarske parcelie, površinu itd); Uz zahtev treba priložiti: dokaz o uplati naknade za izdavanje Potvrde, punomoćje za zastupanje (ako zahtev podnosi punomoćnik) i podnesak RGZ-a, ako ga stranka poseduje. Uplata naknade za izdavanje Potvrde iznosi 5.000,00 RSD.  Uplata se  vrši na evidenci račun Ministarstva privrede broj: 840-30948845-53, sa pozivom na broj: 06-08-3.

Potvrda se izdaje u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja urednog zahteva i dostavlja poštom na adresu podnosioca zahteva;

– Isto se odnosi i na zahtev za izdavanje Potvrde o statusu privrednog društava organizovanog po odredbama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čoje je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ.