Мобилна навигација

Потврде о статусу привредног друштава из поступка приватизације

Захтев за издавање Потврде о статусу привредног друштава које је приватизовано по одредбама закона који су били на снази  пре ступања на снагу Закона о приватизацији, после доношења Закона о приватизацији или за статус привредног друштва које до сада није приватизовано по позитивним прописима којима се регулише приватизација,  може поднети физичко или правно лице, или пуномоћник физичког или правног лица, непосредно или посредно-поштом на адресу: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.

Захтев се подноси у писаној форми и треба да садржи:  Назив привредног друштва, седиште и адресу, матични број друштва и сврху издавања Потврде. Ако је сврха издавања Потврде, конверзија права коришћења у право својине на одређеном објекту/земљишту, назначити ближе податке о предмету конверзије (број катастарске парцелие, површину итд); Уз захтев треба приложити: доказ о уплати накнаде за издавање Потврде, пуномоћје за заступање (ако захтев подноси пуномоћник) и поднесак РГЗ-а, ако га странка поседује. Уплата накнаде за издавање Потврде износи 5.000,00 РСД.  Уплата се  врши на евиденци рачун Министарства привреде број: 840-30948845-53, са позивом на број: 06-08-3.

Потврда се издаје у року од 5 радних дана од дана подношења уредног захтева и доставља поштом на адресу подносиоца захтева;

– Исто се односи и на захтев за издавање Потврде о статусу привредног друштава организованог по одредбама Уредбе о заштити имовине делова предузећа чоје је седиште на територији бивших република СФРЈ.