Мобилна навигација

Уношење назива „Србија“ у име привредног друштва

Законом о привредним друштвима, поред осталог, прописано је да пословно име привредног друштва може да садржи назив Републике Србије или њене територијалне јединице и аутономне покрајине, уз претходну сагласност надлежног органа. Ово се односи и на називе на страном језику, као и на придевске облике истих.

Министарство привреде, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о министарствима, утврђује све релевантне елементе и припрема предлог решења Владе ради добијања претходне сагласности за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва. По доношењу решења од стране Владе којим се даје претходна сагласност за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва, Министарство обавештава подносиоца захтева о обавези уплате таксе на рачун Буџета Републике Србије.

Захтеви за добијање претходне сагласности за употребу назива Републике Србије у пословном имену привредног друштва, подносе се Министарству привреде, и разликују се за привредна друштва која су већ основана и привредна друштва која су у оснивању.

Кораци
Документа
Контакт особа
Кораци
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВЕЋ ОСНОВАНА ПРЕДУЗЕЋА, који садржи пуно пословно име и седишта привредног друштва и његовог већинског оснивача, програмске циљеве и резултате пословања, уз назнаку сврхе, односно мотива за употребу назива „Србија”
Контакт особа
Министарство привреде
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд

Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs
Кораци
Уз Захтев је потребно доставити:
- Извод из Регистра привредних субјеката за привредно друштво (Податке из овог докумената прибавља орган по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. У том случају потребно је да странка уз захтев достави изјаву да ће сама прикупити и доставити тај документ.
- Пословни извештај последње пословне године привредног друштва
- Финансијски план за текућу годину привредног друштва
- Извештај о бонитету привредног друштва, издат од овлашћеног правног лица (Агенција за привредне регистре)
- Мишљење Привредне коморе Србије о добијању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
- Одлуку надлежног органа привредног друштва о уношењу назива „Србијаˮ у пословно име друштва
- Пуномоћје ако се захтев подноси преко овлашћењеног пуномоћника
- Доказ о уплаћеној такси за поступање по захтеву доставити уз захтев.
Контакт особа
Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs
Кораци
Уз Захтев се доставља и доказ о УПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ за поступање по захтеву.

УПЛАТА ТАКСЕ се врши на следећи рачун:

Буџет Републике Србије брoj 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број 50-016
Контакт особа
Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs
Кораци
За издавање решења о претходној сагласности за уношење назива „Србија” у пословно име привредног друштва, након што Влада Србије донесе одлуку, потребно је уплатити таксу на рачун:

Буџет Републике Србије број 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број: 50-016
Контакт особа
Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs
Кораци
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ У ОСНИВАЊУ, који садржи пуно пословно име и седишта привредног друштва и његовог већинског оснивача, програмске циљеве и резултате пословања, уз назнаку сврхе, односно мотива за употребу назива „Србија”

- финансијски план за текућу годину привредног друштва Оснивача или план производње Друштва у оснивању;
- пословни извештај последње пословне године за Оснивача;
- мишљење Привредне коморе Србије о добијању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”;
- акт (одлуку) о намери оснивања привредног друштва донету од стране Оснивача и Нацрт Оснивачког акта будућег привредног друштва (уколико постоји);
- оверен превод из службеног регистра из ког се види садржај и датум уписа већинског страног оснивача привредног друштва;
- пуномоћ ако се захтев подноси преко овлашћеног пуномоћника.
Контакт особа
Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs
Кораци
Уз Захтев се доставља и доказ о УПЛАЋЕНОЈ ТАКСИ за поступање по захтеву.

УПЛАТА ТАКСЕ се врши на следећи рачун:

Буџет Републике Србије брoj 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број 50-016
Контакт особа
Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs
Кораци
За издавање решења о претходној сагласности за уношење назива „Србија” у пословно име привредног друштва, након што Влада Србије донесе одлуку, потребно је уплатити таксу на рачун:

Буџет Републике Србије број 840-742221843-57,
Модел 97, позив на број: 50-016
Контакт особа
Контакт особа:
Петар Бојанић
Телефон: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs