Мобилна навигација

Информације од јавног значаја

Министарство привреде ради остварења и заштите интереса јавности да зна, слободног демократског поретка и отвореног друштва, a на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Министарства, а које се сматрају информацијама од јавног значаја.

Кораци
Документа
Контакт особа
Кораци
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи: назив органа јавне власти коме се упућује захтев (Министарство привреде), име, презиме и адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се захтевом тражи.
Контакт особа
Наташа Стефановић

Тел: +381 11 3642 833

natasa.stefanovic@privreda.gov.rs
Кораци
СЛАЊЕ ЗАХТЕВА за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:
- путем поште
- предајом на писарници Министарства
- електронском поштом
Контакт особа
Наташа Стефановић

Тел: +381 11 3642 833
natasa.stefanovic@privreda.gov.rs
Министарство привреде, Кнеза Милоша 20. Београд
Кораци
ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ за информације од јавног значаја ако је одбачен захтев или ако орган власти није поступио по захтеву
Контакт особа
Повереник за информације од јавног значаја

Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900
Факс: +381 11 3343 379
office@poverenik.rs
Кораци
КАКО до информација од јавног значаја
Контакт особа
Наташа Стефановић

Телефон: +381 11 3642 833
natasa.stefanovic@privreda.gov.rs