Мобилна навигација

Потврде о бесплатним акцијама

Министарство привреде издаје грађанима копију Потврде о упису у евиденцију носилаца права за бесплатне акције потребну за оставинску расправу.

За издавање копије потврде, потребно је Министарству привреде доставити:

  • Попуњен образац захтева за издавање потврде
  • Фотокопију извода из матичне књиге умрлих
  • Фотокопију личне карте једног од наследника
  • Доказ о плаћеној такси

Након добијања Решења о оставини потребно је да се обратите Банци „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, као овлашћеном брокеру, како би се наслеђене акције регистровале на име наследника у Централном регистру хартија од вредности.

Проверу статуса носилаца права бесплатних акција грађани могу да изврше код овлашћеног брокера, односно на шалтерима Банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, као и у просторијама Министарства привреде, Теразије бр. 23, Београд

Све измене личних података (адреса становања, презиме, број текућег рачуна…) грађани могу да изврше на шалтерима Банке „Поштанска штедионица“а.д. Београд – односно код изабраног брокера.

За издавање копије Потврде о упису у евиденцију запослених и бивших запослених привредних друштава „JAT Airways“ и „ЕПС“ потребних за оставинску расправу, потребно је Министарству привреде доставити:

  • Попуњен образац захтева за издавање потврде
  • Фотокопију извода из матичне књиге умрлих
  • Фотокопију личне карте једног од наследника
  • Доказ о плаћеној такси

Запослени и бивши запослени, као и заинтересована лица, којима је потребна потврда о броју бесплатно стечених акција за привредна друштва Аеродром „Никола Тесла“ а.д. Београд, „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, „Галеника“ а.д. Београд и „Телеком Србија“ а.д. Београд, могу да се обрате тим привредним друштвима са захтевом за издавање потврде о броју бесплатних акција које су стекли, као и корпоративним агентима (брокерским кућама) тих привредних друштава.

НАПОМЕНА:
У случају да подносилац захтева да се, по поднетом захтеву за издавање копије Потврде о упис у евиденцију носилаца права/запослених и бивших запослених, хитно поступа, неопходно је приложити и доказ којим се потврђује оправданост хитног поступања (копија позива на заказано рочиште).

Кораци
Документа
Контакт особа
Кораци
Попуњен образац захтева за издавање потврде
Потребно је доставити и фотокопију Извода из матичне књиге умрлих и фотокопију личне карте једног од наследника
Контакт особа
Предаја личним путем:
Министарство привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд

Предаја поштом:
Министарство привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд
Кораци
Доказ о плаћеној такси
Накнаду трошкова уплатити на рачун број: 840-30948845-53
Контакт особа
Министарство привреде, Теразије бр. 23, Београд