Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
21. sep 2021.

Zadrugarstvo u Srbiji

Prva zadruga u Srbiji je osnovana u Bačkom Petrovcu 1846. godine. Osnivanje zadruga u Srbiji je usledilo odmah nakon osnivanja prvih zadruga u evropskim zemljama, kao rezultat rastuće potrebe siromašnih seljaka da se brane od zelenaša i trgovačkih špekulanata. Glavni savez srpskih zemljoradničkih zadruga, sa sedištem u Smederevu, osniva se 1895. godine, a 1898. godine seli se u Beograd.

Ovo udruženje je, zajedno sa drugim nacionalnim udruženjima ovog tipa, učestvovalo u osnivanju Međunarodnog zadružnog saveza – ICA u Londonu 1895. godine. Samo tri godine kasnije, 1898. godine usvojen je prvi zakon koji reguliše ovu oblast – Zakon o zemljoradničkim i zanatskim zadrugama. Do 1930. godine je zadružni sektor u Kraljevini Jugoslaviji izvršio najveću komasaciju zadružne imovine u celoj jugoistočnoj Evropi.

U svojoj dugoj istoriji, zadrugarstvo u Republici Srbiji imalo je svoje uspone i padove, u zavisnosti od društveno-ekonomskih i političkih uslova aktuelnih za to vreme.

Pravni okvir za zadrugarstvo u Srbiji danas

Zadrugarstvo u Srbiji uređeno je Zakonom o zadrugama koji ima za cilj da podstakne uspostavljanje jasnih i jednostavnih pravila za osnivanje, upravljanje i rad zadruge, da ponudi održiv model zadovoljenja opštih interesa zajednice, borbe protiv siromaštva i društvene reintegracije ugroženih grupa, da podstakne zdravu konkurenciju u privrednim granama u kojima su (u našim uslovima i okolnostima) tradicionalno zastupljeni dominantni položaji velikih privrednih društava (stanogradnja, potrošnja, agrar) i da oživi lokalni ekonomski razvoj.

Odredbama Zakona koji je stupio na snagu 7. januara 2016. godine, uređeni su: pravni položaj zadruga, njihovo osnivanje, upravljanje i organi zadruge, sticanje i prestanak statusa zadrugara, knjiga zadrugara, imovina i poslovanje zadruge, fondovi, raspodela dobiti i pokriće gubitaka u zadrugama, prestanak zadruge, zadružni savezi, složene zadruge, registracija zadruga, zadružna revizija, kao i druga pitanja značajna za položaj i rad zadruge.

Na sajtu Agencije za privredne registre, pod nazivom „Uputstvo o usklađivanju sa novim Zakonom o zadrugama“, zainteresova lica se mogu detaljnije upoznati sa postupkom, rokovima i načinom usklađivanja svojih opštih akata sa Zakonom.

Zakon takođe, propisuje način vršenja zadružne revizije, postupak i obaveze zadružnog revizora i zadruge u postupku zadružne revizije. Obveznik zadružne revizije je zadruga i zadružna revizija je obavezna za sve zadruge.

Zakonom je predviđeno da zadružnu reviziju obavlja zadružni savez, koji poseduje dozvolu izdatu od strane ministarstva nadležnog za poslove zadruga, a u skladu sa odredbama Zakona.

Odredbama Zakona propisani su uslovi je mora da ispuni zadružni savez i uslovi koje mora da ispuni zadružni revizor kako bi ministarstvo nadležno za poslove zadruga, u ovom slučaju Ministarstvo privrede, na osnovu podnetog zahteva, moglo da donese rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje zadružne revizije ili se zahtev za izdavanje dozvole odbija.

U cilju lakšeg snalaženja prilikom podnošenja zahteva za obavljanje zaružne revizije, Ministarstvo je sačinilo, sledeće modele, koje možete preuzeti u nastavku. Modeli navedenih akata sadrže neohodne elemente, a svaki savez ih može dopuniti i prilagoditi svojim specifičnostima