Мобилна навигација
01. jul 2020.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabava goriva i maziva) za partiju 3 – nabavka goriva Evro dizel

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabava goriva i maziva)

za partiju 3 – nabavka goriva Evro dizel

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Nabavka goriva i maziva

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000

Ugovorena vrednost iznosi 338.979,47 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bio je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Broj primljenih ponuda: 1.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 18.04.2019. godine

Datum zaključenja ugovora: 16.06.2020. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa ponuđačem: Naftna industrija Srbije a.d. sa sedištem u Novom Sadu, ul. Narodnog fronta broj 12

Period važenja ugovora: do 16.06.2021. god.