Мобилна навигација
01. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набава горива и мазива) за партију 3 – набавка горива Evro dizel

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набава горива и мазива)

за партију 3 – набавка горива Evro dizel

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Набавка горива и мазива

Ознака из општег речника набавки: 09100000

Уговорена вредност износи 338.979,47 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора био је економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 18.04.2019. године

Датум закључења уговора: 16.06.2020. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са понуђачем: Нафтна индустрија Србије а.д. са седиштем у Новом Саду, ул. Народног фронта број 12

Период важења уговора: до 16.06.2021. год.