Мобилна навигација
10. nov 2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu u postupku centralizovane javne nabavke broj 4/19 (usluge prenosa putem optičkih vlakana) za partiju 2

Na osnovu člana 17. Ugovora za usluge prenosa putem optičkih vlakana broj 404-02-139/2020-02 od 2. novembra 2020. god. naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU
u postupku centralizovane javne nabavke broj 4/19 (usluge prenosa putem optičkih vlakana)
za partiju 2

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka
Predmet javne nabavke: Nabavka usluga prenosa putem optičkih vlakana
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: – 72318000-7
Ugovorena vrednost iznosi 611.820,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora bila je ekonomski najpovoljnija ponuda
Broj primljenih ponuda: 1.
Datum zaključenja okvirnog sporazuma 30.05.2019. god.
Datum zaključenja ugovora: 2.11.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: Telekom Srbija, ul. Takovska broj 2
Period važenja ugovora: Do 6.11.2021. god.