Мобилна навигација
10. нов 2020.

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 4/19 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2

На основу члана 17. Уговора за услуге преноса путем оптичких влакана број 404-02-139/2020-02 од 2. новембра 2020. год. наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у поступку централизоване јавне набавке број 4/19 (услуге преноса путем оптичких влакана)
за партију 2

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка
Предмет јавне набавке: Набавка услуга преноса путем оптичких влакана
Ознака из општег речника набавки: – 72318000-7
Уговорена вредност износи 611.820,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда
Број примљених понуда: 1.
Датум закључења оквирног споразума 30.05.2019. год.
Датум закључења уговора: 2.11.2020. године
Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: Телеком Србија, ул. Таковска број 2
Период важења уговора: До 6.11.2021. год.