Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
02. apr 2024.

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU PRIVREDE

 

I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, Beograd.

 

II Radno  mesto koje se popunjava:

1. Šef Odseka, u zvanju viši savetnik, Odsek za koordinaciju poslova planiranja u oblasti javnih preduzeća, Sektor za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća – 1 izvršilac.   

Opis poslova: Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva i nadzire rad državnih službenika; analizira poslovanje republičkih javnih preduzeća i privrednih društava koja obavljaju delatnost od opšteg interesa; proverava usklađenost programa poslovanja i finansijskih planova sa projektovanom ekonomskom politikom; učestvuje u određivanju strateških ciljeva za unapređenje rada i poslovanja u javnim preduzećima, izradi stručnog uputstva za pripremu godišnjih programa poslovanja i priprema predloge akata iz delokruga Odseka; priprema i izrađuje stručna mišljenja o nacrtima zakona i predlozima drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave iz delokruga Sektora i učestvuje u međuresornim radnim grupama na pripremi strateških dokumenata za javna preduzeća i pripremi regulative za delatnosti u kojima posluju javna preduzeća;  prati  i kontroliše prihode i rashode javnih preduzeća i društava kapitala, strukturu materijalnih i nematerijalnih troškova, poslovnih prihoda i rashoda i drugih vrednosnih pokazatelja poslovanja; učestvuje u procesu korporativizacije u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija i prati usaglašenost domaćih propisa sa standardima koji se primenjuju u zemljama EU; učestvuje u postupcima pregovaranja u odborima za pregovore radi zaključivanja kolektivnih ugovora javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

 

III Mesto rada: Beograd, Kneza Miloša 20.

 

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

 

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije, a za radna mesta koja su rukovodeća ne proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija

1. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - stručno-operativni poslovi (metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka i tehnike obrade i izrade pregleda podataka) - proveravaće se putem simulacije (pisano);

2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o javnim preduzećima) - proveravaće se putem simulacije (pisano);

3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa i Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća) - proveravaće se putem simulacije (pisano).

 

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs.

 

Provera ponašajnih kompetencija

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

 

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

 

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Ministarstva privrede, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (naziv radnog mesta)“.

 

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o internom konkursu: Dragana Markićević i Nataša Stefanović, kontakt telefon: 011 36 42 833.

 

VIII Datum oglašavanja: 11. mart 2024. godine.

 

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče od 12. marta 2024. godine i ističe 19. marta 2024. godine.

 

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs) i internet prezentaciji Ministarstva privrede (www.privreda.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva privrede, Kneza Miloša 20, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

 

Napomena: Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave“.

 

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva privrede, Kneza Miloša 20, Beograd.

 

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 25. marta 2024. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo), Novi Beograd,.

Intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u Ministarstvu privrede, Kneza Miloša 20, Beograd, ili u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo), Novi Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

 

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade. 

 

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar privrede. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva privrede.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.