Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
11. мар 2024.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

 

I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, Београд.

 

II Радно  место које се попуњава:

1. Шеф Одсека, у звању виши саветник, Одсек за координацију послова планирања у области јавних предузећа, Сектор за контролу и надзор над радом јавних предузећа – 1 извршилац.   

Опис послова: Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; анализира пословање републичких јавних предузећа и привредних друштава која обављају делатност од општег интереса; проверава усклађеност програма пословања и финансијских планова са пројектованом економском политиком; учествује у одређивању стратешких циљева за унапређење рада и пословања у јавним предузећима, изради стручног упутства за припрему годишњих програма пословања и припрема предлоге аката из делокруга Одсека; припрема и израђује стручна мишљења о нацртима закона и предлозима других прописа чији су предлагачи други органи државне управе из делокруга Сектора и учествује у међуресорним радним групама на припреми стратешких докумената за јавна предузећа и припреми регулативе за делатности у којима послују јавна предузећа;  прати  и контролише приходе и расходе јавних предузећа и друштава капитала, структуру материјалних и нематеријалних трошкова, пословних прихода и расхода и других вредносних показатеља пословања; учествује у процесу корпоративизације у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија и прати усаглашеност домаћих прописа са стандардима који се примењују у земљама ЕУ; учествује у поступцима преговарања у одборима за преговоре ради закључивања колективних уговора јавних предузећа чији је оснивач Република Србија; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 20.

 

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

 

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција

1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података и технике обраде и израде прегледа података) - провераваће се путем симулације (писано);

2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о јавним предузећима) - провераваће се путем симулације (писано);

3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа) - провераваће се путем симулације (писано).

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства привреде www.privreda.gov.rs.

 

Провера понашајних компетенција

Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног места)“.

 

VII Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Драгана Маркићевић и Наташа Стефановић, контакт телефон: 011 36 42 833.

 

VIII Датум оглашавања: 11. март 2024. године.

 

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече од 12. марта 2024. године и истиче 19. марта 2024. године.

 

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) и интернет презентацији Министарства привреде (www.privreda.gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“.

 

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, Београд.

 

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 25. марта 2024. године.

Провера посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палатa Србија, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), Нови Београд,.

Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у Министарству привреде, Кнеза Милоша 20, Београд, или у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), Нови Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

 

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе. 

 

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар привреде. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства привреде.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.