Мобилна навигација
28. мај 2020.

Јавна набавка број 34/2020 – Услуге авио карата и хотелског смештаја

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20

Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 34/2020

Врста предмета: Услуге

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке су услуге набавке авио карата, ОРН: 63510000 - Услуге путничких агенција и сличне услуге.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, одн. интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у  писменом   облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20.

Неблаговремена ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда  је  05. јуна 2020. године  до 10,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 05. јуна 2020. године са почетком у 10:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 2 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Ана Грујичић 011/3642-903, ana.grujicic@privreda.gov.rs и Снежана Црнојевић 011/3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs.