Мобилна навигација
11. авг 2020.

Јавна набавка број 43/2020 - Услуга осигурања возила Партија 1-Обавезно осигурање и Партија 2-Каско осигурање

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назув Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20

Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности

Редни број набавке: 43/2020

Врста предмета: Услуге

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке су услуге осигурања возила Министарства привреде, ОРН: 66514110-0-услуге осигурања моторних возила

Предмет јавне набавке је обликован по партијама (Партија 1-Обавезно осигурање возила и Партија 2-Каско осигурање возила)

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, одн. интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у  писаном   облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда  је  до 20.08.2020. године,до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 20. августа 2020. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 2 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Снежана Црнојевић 011/ 3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs и Бранка Ердељан, 011/3642-699, branka.erdeljan@privreda.gov.rs .