Мобилна навигација
20. мај 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 17/2020 Извођење додатних радова на изградњи пешачке зоне у Врањској Бањи, Град Врање

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 17/2020 - Извођење додатних радова на изградњи пешачке зоне у Врањској Бањи, Град Врање

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на водоводу 

Број и датум првобитно закљученог уговора: Уговор о извођењу радова број: 404-02-118/6/2019-11 од  9. јула 2019. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-118/6/2019-11 од  9. јула 2019. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-1732/20 од 16. априла 2020. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

  ПТГП Саба Белча д.о.о. Прешево, Салвадора Аљендеа бр. 22, ПИБ 100520748, матични број 07688733 (носилац посла групе понуђача коју чине СЗР Бетон Стил Раца, Александровац, Крушевица бб, Југелектро д.о.о. Врање, Радничка бб и  Геодетски биро Цаги Слађан Станојковић ПР, Прешево, Маршала Тита бр. 49)

Лице за контакт: Славица Живковић, javnenabavke@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.