Мобилна навигација
29. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача) за партију 10 – одржавање штампача Canon

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача)

за партију 10 – одржавање штампача Canon

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача

Ознака из општег речника набавки: 50312000-5 – одржавање и поправка рачунарске опреме

Уговорена вредност износи 1.000.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 11.7.2019. године

Датум закључења уговора: 22.06.2020. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са групом понуђача: Aigo business system из Београда, ул. Кнегиње Зорка број 25-27. и Malex city copy service sa sedištem u Beogradu, ul. Mije Kovačevića broj 10

Период важења уговора: do 22.6.2021. год.