Мобилна навигација
01. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера) за партију 5 – оригинал тонери за Lexmark уређаје

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера)

за партију 5 – оригинал тонери за Lexmark уређаје

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Набавка рачунарског материјала – тонера

Ознака из општег речника набавки: 30125110 – тонери за ласерске штампаче и телефакс машине

Уговорена вредност износи 432.818,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 31.05.2019. године

Датум закључења уговора: 16.06.2020. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: ITS Network д.о.о. из Београда, ул. Врањска број 29/19.

Период важења уговора: До 16.06.2021. год.