Мобилна навигација
11. сеп 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 7/18 (услуге мобилне телефоније) за пакет 4 и 5

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 7/18 (услуге мобилне телефоније)

за пакет 4 и 5

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Набавка услуга мобилне телефоније

Ознака из општег речника набавки:  – 64212000-5

Уговорена вредност износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: 2.

Датум закључења оквирног споразума 3.9.2018. године

Датум закључења уговора: 28.8.2020. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: Телеком Србија, ул, Таковска број 2

Период важења уговора: До 19.9.2021. год.