Мобилна навигација
27. мај 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА „ОПОРАВАК И РАЗВОЈˮ

30.06.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да се дана 30. јуна 2023. године обуставља пријем захтева за доделу кредитних средстава у оквиру Инвестиционог програма „Опоравак и развој”, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

 

01.07.2022.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА „ОПОРАВАК И РАЗВОЈˮ

 

Инвестициони програм „Опоравак и развој” (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

У складу са Уредбом о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развој” („Службени гласник РС”, бр. 41/22 и 73/22), продужен је рок за пријем захтева.

Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 30. јуна 2023. године.

У свему другом Јавни позив остаје непромењен.

На интернет странама Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs и Министарства: www.privreda.gov.rs може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у Програму.

 

30.06.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ

поводом продужења рока за пријем захтева

по Инвестиционом програму „Опоравак и развој”

У складу са Уредбом о изменама и допуни уредбе о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развој”, коју је Влада донела на седници одржаној дана 30. јуна 2022. године, биће продужен рок за пријем захтева по Инвестиционом програму „Опоравак и развој”.

Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 30. јуна 2023. године.

 

27.05.2022.

Република Србија

MИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА „ОПОРАВАК И РАЗВОЈˮ

 

Инвестициони програм „Опоравак и развој” (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

Средства за спровођење Програма обезбеђена су из кредитне линије Европске инвестиционе банке (у даљем тексту: ЕИБ) у износу до 90.000.000,00 евра, у складу са Финансијским уговором COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије, који је потврђен Законом о потврђивању Финансијског уговора COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије („Службени гласник РС − Међународни уговори”, број 15/21) и Допунским писмом уз Финансијски уговор број 92.618 (у даљем тексту: Финансијски уговор), као и из средстава Фонда у износу од 100.000.000,00 динара.

Кредити који се финансирају из средстава ЕИБ морају да буду у складу са Финансијским уговором.

Право да конкуришу за коришћење средстава по Програму имају привредни субјекти који имају мање од 250 запослених (са пуним радним временом), као и привредни субјекти средње тржишне капитализације („MidCap”), дефинисани као предузећа са минимално 250 запослених, а мање од 3.000 запослених (са пуним радним временом), а који су у приватном или задружном власништву и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима.

Право да конкуришу за коришћење средстава по Програму имају привредни субјекти који обављају и имају регистровану као претежну делатност једну од делатности са Листе делатности у оквиру Инвестиционог програма „Опоравак и развој”.

Привредни субјекти имају право да конкуришу за коришћење средстава по Програму за следеће намене:

 • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање простора за обављање делатности, или складишног простора и смештајних капацитета у туризму, осим куповине земљишта;
 • куповину нове или половне (до шест година старости) опреме за обављање делатности, укључујући алате и доставна возила као и друга транспортна средства, осим лаког теретног возила врсте Н1;
 • куповину рачунарске опреме;
 • нематеријална улагања (набавка софтвера).

Средства опредељена Програмом не могу се користити за:

 • куповину или изградњу објеката и опреме ради продаје или рентирања;
 • куповину пословног простора намењеног за обављање административних послова (канцеларијски простор);
 • куповину других предузећа, осим у случају да се ради о чистој куповини објеката или опреме.

Трошкови пореза на додату вредност и царина, који спадају у оправдане трошкове, такође не могу бити финансирани средствима Програма, већ из сопственог учешћа.

Средства по Програму не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете или завршене пре подношења захтева за кредитним средствима од стране привредног субјекта у складу са Програмом.

 

Кредити по Програму одобравају се у складу са условима дефинисаним Програмом. За све услове који нису дефинисани Програмом, примењују се одредбе програма Фонда.

Кредити по Програму одобраваће се под следећим условима:

 • максималан износ кредита: 290.000.000,00 динара;
 • минимални износ кредита: 1.000.000,00 динара.

            Висина одобреног кредита не може бити већа од 75% оправданих трошкова из  предрачунске вредности инвестиционог улагања.

 • рок отплате кредита:
 • 12 година у оквиру кога је грејс период до две године;
 • шест година у оквиру кога је грејс период до једне године;

У случају превремене отплате кредита не обрачунава се накнада.

 • каматна стопа:
 • уколико је рок отплате 12 година, каматна стопа је, уз примену валутне клаузуле: 1,5% годишње за сва средства обезбеђења;
 • уколико је рок отплате шест година, каматна стопа је, уз примену валутне клаузуле: 0,9% годишње за сва средства обезбеђења.
 • начин отплате кредита:
 • месечни ануитети.

У грејс периоду се интеркаларна камата обрачунава и плаћа месечно.

У случају да током реализације Програма, услед промене на тржишту, ЕИБ одреди вишу каматну стопу по којој се задужује Република Србија тако да она буде виша од каматних стопа одређених Програмом према привредним субјектима, Фонд ће каматне стопе одређене Програмом кориговати за ту разлику.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

 

Прецизно и тачно попуњен Захтев за кредит са пратећом документацијом, у складу са Програмом, предаје се Фонду.

Адресе Фонда су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 30. јуна 2022. године.          

            На интернет странама Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs и Министарства: www.privreda.gov.rs може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у Програму.