Мобилна навигација
12. мар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ФИСКАЛИЗАЦИЈУ

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА

ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ФИСКАЛИЗАЦИЈУ

у оквиру

Уредбе о утврђивању

Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, број 32/22)

Право на коришћење финансијске подршке и висина средстава

Право на коришћење финансијске подршке имају обвезници фискализације у смислу закона којим се уређује фискализација, основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године.

Право на финансијску подршку из овог програма обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе.

У случају да је укупан број пријављених пословних простора и просторија постојећег обвезника већи од броја пријављених активних фискализованих фискалних каса, висина финансијске подршке која се додељује на основу броја пословних простора и просторија биће обрачуната у односу на број пријављених активних фискализованих фискалних каса.

 Нови обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке на дан ступања на снагу ове уредбе, по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији.

У случају да нови обвезник фискализације у изјави за доделу финансијске подршке за фискализацију наведе више пословних простора и просторија, Пореска управа може да одобри финансијску подршку за мањи број пословних простора и просторија и електронских фискалних уређаја од наведеног броја, уколико утврди да наведени подаци у изјави не одговарају чињеничном стању.

Обвезници фискализације који нису евидентирани у систем пореза на додату вредност на дан подношења Изјаве о заинтересованости, финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

 

Право на коришћење финансијске подршке немају:

 

- привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава, осим типа корисника јавних средстава 6, 7 и 10;

 - обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ)

Обвезници фискализације могу да изгубе право на финансијску подршку под условима и на начин предвиђен Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, број 32/22), уз обавезу повраћаја добијених средстава са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза почев од дана када је исплаћена финансијска подршка, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку.

Рок за подношење Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку

Рок за подношење Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију почиње 15. марта 2021. години и завршава се 5. априла 2022. године.

Начин остваривања права на финансијску подршку

Обвезник фискализације Пореској управи подноси Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију преко портала еПорези, а након што му Пореска управа додели јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије за које подноси изјаву о заинтересованости.

Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке, за време трајања јавног позива, a oбвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију по основу Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке обевезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник Републике Србије“, број 95/21), не могу подносити нову изјаву по овој уредби.

Изјава о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију садржи: податак о називу обвезника фискализације, ПИБ-у, броју пословних простора и пословних просторија у којима ће користити електронски фискални уређај, броју активних фискализованих фискалних каса, идентификационом броју фискалног модула фискалне касе (ИБФМ), називу банке, односно Управе за трезор за привредне субјекте који су обухваћени Списком корисника јавних средстава, а остварују право на финансијску подршку и броју пословног рачуна на који жели да му се уплати износ новчаних средстава по основу финансијске подршке.

Текст Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“ број 32/22) може се преузети на:

- интернет страници Министарства привреде http://www.privreda.gov.rs и

- интернет страници Пореске управе http://www.purs.gov.rs

Изјава о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију може се попунити на порталу Пореске управе  http://www.purs.gov.rs