Мобилна навигација
28. мар 2022.

Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години

Министарство привреде  у сарадњи са Развојном агенцијом Републике Србије, и уз подршку  пројекта „Директна додела бесповратних средстава Развојној агенцији Србије – повећана и технолошки унапређена решења за производне капацитете међу микро и малим предузећима и предузетницима“, који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме и јачања њихове конкурентности.

 Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији програма.

Министарство привреде је обезбедило средства за реализацију овог програма у износу од 1.900.000.000,00 динара. Поред наведеног, додатна средства обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ – ИПА 19, у износу од 10.000.000,00 евра. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000,00 РСД, нити већи од 5.000.000,00 РСД. Минимална сопствена средства фирме која подноси захтев износе 5% од укупне нето вредности опреме која се набавља, док ће остатак бити обезбеђен из кредита пословне банке или финансијског лизинга лизинг компаније.

Право учешћа имају све заинтересоване пословне банке и лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије. Банке и лизинг компаније морају да задовоље и следеће услове:

1. Да су благовремено доставили комплетну и исправну конкурсну документацију;

2. Да су понудили услове су у складу са одредбама овог програма;

3. Да је показатељ адекватности капитала за банке односно новчани део капитала за лизинг компаније у складу са регулативом НБС;

4. Да је банка односно лизинг компанија  остварила профит у 2021. години;

5. Да НБС није изрекла меру лизинг компанији у складу са Одлуком о ближим условима и начину вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга („Службени гласник РС“, бр. 85/2011) односно банци у складу са  Одлуком о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке ("Сл. гласник РС", бр. 30/2015 и 1/2020).

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:

  • попуњен Прилог 1 (образац доступан на сајту министарства);
  • образац са потписом лица овлашћеног за заступање, који је потписао Прилог 1 (ОП образац).

 

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години – НЕ ОТВАРАТИ“ са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:

Министарство привреде

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Кнеза Милоша 20

11 000 Београд

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 11. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ.

 

Обавезујући услови, за све банке и лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у Јавном позиву, као и критеријуми за избор банака/лизинг компанија, прецизно су дефинисани у Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години.

Tекст овог програма са пропратном документацијом за учешће у Јавном позиву може се преузети на интернет страницама:

Министарства привреде: www.privreda.gov.rs

Развојне агенције Србије:  www.ras.gov.rs