Мобилна навигација
24. јан 2022.

Давање сагласности у поступку контроле извршења уговора

Давање сагласности за измену инвестиционог програма/за отуђење сталне имовине субјекта приватизације/за залагање сталне имовине субјекта приватизације/за издавање у закуп основног средства/имовине субјекта приватизације/за издавање меница/за уступање уговора о продаји/за измену банкарске гаранције

Министарство привреде у поступку контроле извршења уговора спроводи административни поступак којим се купцу даје сагласност за измену инвестиционог програма/за отуђење сталне имовине субјекта приватизације/за залагање сталне имовине субјекта приватизације/за издавање у закуп основног средства/имовине субјекта приватизације/за издавање меница/за уступање уговора о продаји/за измену банкарске гаранције у складу Уредбом о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине („Службени глаcник РС“ бр. 46/2018).

Сврха овог административног поступка јесте извршење уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине, односно уговора о стратешком партнерству, у предвиђеним роковима.

Захтев се подноси у слободној форми са обавезним елементима: основни подаци о подносиоцу захтева, подаци о уговору о продаји капитала/имовине као и прецизирање уговорне обавезе за чију измену се подноси захтев.

У зависности од врсте сагласности која се тражи за измену и допуну уговора о продаји, уз захтев се доставља прописана документација у складу са Прилогом 2. Уредбе о поступку контроле извршења уговорних обавеза Купца из уговора о продаји капитала или имовине („Службени глаcник РС“ бр. 46/2018).

Захтев, прописана документација и доказ о уплати накнаде за трошкове поступка у складу са Правилником о трошковима приватизације које сносе трећа лица пред министарством надлежним за послове привреде („Службени гласник РС“, број 20/2016), подносe се на адресу Кнеза Милоша 20 (улаз из Адмирала Гепрата), радно време 7.30 до 15.30 часова, поштом на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд или мејлом: privatizacijaistecaj@privreda.gov.rs.

Захтев за давање сагласности за измену инвестиционог програма/за отуђење сталне имовине субјекта приватизације/за залагање сталне имовине субјекта приватизације/за издавање у закуп основног средства/имовине субјекта приватизације/за издавање меница/за уступање уговора о продаји/за измену банкарске гаранције

Инструкције за уплату трошкова