Мобилна навигација
24. јан 2022.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да се дана 15. јула 2022. године обуставља пријем нових захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

Услед интересовања привредних субјеката, до сад је запримљен велики број захтева, тако да је достигнут ниво расположивих средстава за спровођење овог програма.

Уједно подсећамо све заинтересоване да је и даље отворен Програм „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“, кроз који могу да конкуришу за набавку производне опреме, грађевинске механизације и опреме за озелењавање пословања, уз бесповратна средства у висини 25% нето вредности опреме, као и посебан програм повољних дугорочних инвестиционих кредита „Опоравак и развој“, који се реализује у сарадњи са Европском инвестиционом банком.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 21. априла 2022. године, Фонд за развој РС обуставља пријем захтева за средња правна лица по основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој РС, с обзиром да износи запримљених захтева средњих правних лица превазилазе средства опредељена за ову намену.

Наставља се пријем захтева за предузетнике, микро и мале привредне субјекте и задруге до утрошка расположивих средстава.

24.01.2022.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2022. ГОДИНИ

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 350.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

      Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

  • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Производни простор или пословни простор који је у саставу производног простора, или простор за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала не може бити купљен од другог привредног субјекта сем у изузетним случајевима када привредни субјект од кога се купује простор дужи временски период не обавља делатност у том простору, или се купује новоизграђени простор Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности;
  • куповину нових или половних (не старије од пет година) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
  • трајна обртна средства, која могу да чине највише 10% укупног инвестиционог улагања;
  • набавку софтвера и рачунарске опреме.

Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.

 

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

      Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1% годишње уз гаранцију банке и 2%  годишње уз остала средства обезбеђења.

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

 

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства са пратећом документацијом, у складу са Програмом, предају се код Фонда. Сва документација се предаје у два примерка.

Адресе Фонда су: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

            Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма увећан за 25%, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31. децембра 2022. године.

            На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs може се преузети потребна документација у којој су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом програму.